Aplikacja fali uderzeniowej w leczeniu zaburzeń erekcji – Algorytm LSTC-ED

Algorytm LSTC-ED Jaki jest najnowszy protokół leczenia?

Leczenie zaburzeń erekcji (ED) z zastosowaniem fali uderzeniowej (LSTC) to stosunkowo nowa forma terapii o udowodnionej skuteczności, obecnie poddawana dalszym badaniom przez kilka grup naukowców. Stąd też pytania wielu użytkowników o definitywne zalecenia co do ustawień parametrów terapeutycznych lub o rekomendacje dla użytkowników co do sposobu aplikacji fali uderzeniowej w leczeniu zaburzeń erekcji pozostają bez jednoznacznych i rozstrzygających odpowiedzi. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że schorzenia towarzyszące i nasilenie zaburzeń erekcji są różne u poszczególnych pacjentów należy zgodzić się, że powstanie jednego uniwersalnego protokołu leczenia dla wszystkich pacjentów nie jest możliwe.

Możemy jednakże wykorzystać doświadczenie doktora Motila, zdobyte w praktyce leczenia zaburzeń erekcji z zastosowaniem fali uderzeniowej, aby zasugerować najlepszy z możliwych protokół stosowania LSTC-ED dla procedur z zastosowaniem fali uderzeniowej generowanej przez PiezoWave2. Doktor Motil swoje wnioski sformułowane na podstawie dotychczas zdobytego doświadczenia zawarł w formie algorytmu, do którego mamy prawo wyłączności. Algorytm ten (który, co należy powtórnie podkreślić, nie stanowi zalecenia jako takiego,  a jest jedynie wskazówką opartą na doświadczeniu) po raz pierwszy umożliwia dostosowanie ustawień i liczby „uderzeń” do potrzeb indywidualnego pacjenta.

Gdzie znajdę ten algorytm?strona-internetowa

Algorytm jest dostępny na stronach internetowych: www.ed-stosswelle.de
www.ed-shockwave.com
www.ondedurto-de.it

strona-internetowa-2

Jak stosować algorytm?

Obliczenie proponowanej liczby „uderzeń” jest łatwe i szybkie – odbywa się bezpośrednio na stronie internetowej. Po wprowadzeniu danych dotyczących pacjenta kliknij przycisk „Calculate” /Oblicz/ aby wyświetlić sugerowaną liczbę impulsów fali uderzeniowej. Liczba ta zawsze odnosi się tylko do techniki aplikacyjnej LSTC-ED z zastosowaniem PiezoWave2 oraz FBLx5G2. Proponowane preselekcjonowane wartości natężenia, częstotliwości, liczby sesji i przerw nie mogą być zmieniane.

strona-internetowa-3

IEF5 score (International Index of Erectile Function) = Kwestionariusz do oceny życia płciowego mężczyzn IIEF-5
ED duration = czas trwania zaburzeń erekcji
HLP  (Hyperlypoproteinemia) = Hiperlipoproteinemia
Hypertension = nadciśnienie
Diabetes = cukrzyca
CHD (coronary heart disease) = choroba wieńcowa serca
Smoker = palacz
BMI (Body Mass Index) over 25 = wskaźnik masy ciała ponad 25

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Przedstawiony algorytm stanowi jedynie wskazówkę. Należy podkreślić, że odpowiedzialność za stosowane leczenie i ustawienia aparatu spoczywa na użytkowniku. Przedstawione informacje nie stanowią zalecenia. Kliknij przycisk „Disclaimer” /Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności/ aby zapoznać się z wyjaśnieniami dotyczącymi odpowedzialności. strona-internetowa-4

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Żadne dane, rezultaty ani doświadczenia dotyczące prezentowanego algorytmu i związanej z nim strony internetowej nie mogą stać się podstawą do roszczeń przeciwko Elvation Medical GmbH, Richard Wolf lub przeciwko dr Igorowi Motilowi. Jakakolwiek odpowiedzialność w oparciu o przepisy ustawowe ogranicza się do rażących zaniedbań lub umyślnych zamiarów. Wszystkie informacje dotyczące ustawień, miejsc aplikacji, czasu trwania aplikacji i szeroko rozumianego zastosowania omawianej technologii oparte są na doświadczeniu klinicznym i zostały przedstawione w celach szkoleniowych. Niemniej jednak zastosowanie przedstawionych danych musi zostać zweryfikowane przez personel medyczny przeszkolony w zakresie stosowania systemów fali uderzeniowej.

Przedstawione informacje nie mają zastąpić informacji zawartych w najnowszych instrukcjach obsługi różnych systemów do stosowania fali uderzeniowej. W zależności od indywidualnych okoliczności konieczne mogą okazać się zmiany przedstawionych wartości i ustawień. Wiedza medyczna jest ciągle rozwijana w wyniku prowadzonych badań i postępu klinicznego. Oznacza to, że konieczna może okazać się aktualizacja informacji przedstawionych na tej stronie internetowej oraz modyfikacja algorytmu. Uwaga: Leczenie zaburzeń erekcji z zastosowaniem aparatu PiezoWave2. Zastosowanie nowatorskiej techniki wykorzystującej niskoenergetyczną falę uderzeniową z aplikatorem liniowym (LSTD-ED®). Badanie prospektywne, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo, Motil i wsp.
Aktualnie informacje dotyczące algorytmu dostępne są wyłącznie w języku angielskim.

Jeśli masz dostęp do Internetu, algorytm dostępny jest również na smartfonach i tabletach. Zaleca się dodanie adresu http://ed-shockwave.com/userarea/
jako ikony na ekranie głównym w celu ułatwienia szybkiego dostępu.

W przypadku produktów Apple:

  1. Otwórz stronę algorytmu
  2. Wybierz ikonę „Add” /Dodaj/
  3. Wybierz ikonę „Home Screen” /Ekran główny/
  4. Wybierz ikonę „Add” /Dodaj/
  5. Ikona „userarea”  pojawi się na interfejsie użytkownika